Felix Sohieloop – Reglement

Door zich in te schrijven, verklaart de deelnemer zich akkoord met het onderstaande reglement. De minimumleeftijd om deel te nemen is 8 jaar (geboren in 2015 of ervoor).

Je kan enkel deelnemen als individu. Je kan onder de vorm van een team meedoen, maar hier zal geen aparte uitslag voor opgesteld worden. Indien je in team wenst deel te nemen zal elk teamlid zich apart moeten inschrijven en dezelfde teamnaam moeten opgeven bij inschrijving.

De deelnemers krijgen een borstnummer met hun startnummer. Enkel met dit nummer krijgen ze toegang tot de startbox.

Alle deelnemers dienen de veiligheidsinstructies van de organisatie nauwgezet te volgen en de wegcode te respecteren. Het weggooien van afval op het parcours is ten strengste verboden. De organisatie zal aan de bevoorrading genoeg afval containers voorzien.

Deelname aan de Felix Sohieloop gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts. De organisatie sluit geen individuele (sport-)ongevallenverzekering af per deelnemer, de deelnemer dient zelf voldoende verzekerd te zijn voor deelname aan de Felix Sohieloop. Behoudens opzet of zware fout is de organisatie niet verantwoordelijk voor enig (sport)ongeval voortvloeiende uit deelname aan de Felix Sohieloop of schade, verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

Geef op je inschrijvingsformulier een geldig e-mailadres in, want enkel via dat adres ontvang je na het inschrijven een bevestigingsmail. Een week voor Felix Sohieloop 2023 krijg je ook nog eens alle info.

Je deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld, je zal een bevestigingsmail ontvangen na betaling.

In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan je geen aanspraak maken op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, kan de deelnemer zich gratis laten inschrijven voor de volgende editie van hetzelfde evenement. De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Fietsen, gemotoriseerde voertuigen en rollerblades, niet eigen aan de organisatie, zijn verboden op het parcours tijdens de wedstrijd.

Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor Zoniën Athletics Team. Zij mogen evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met Zoniën Athletics Team. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van Zoniën Athletics Team, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.