Statuten

Hoofdstuk I: naam, doel, zetel, duur

Artikel 1
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Zoniën Athletics Team – Competitie en recreatie, afgekort Z.A.Team.

Artikel 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te Overijse, Terhulpensesteenweg 335, in gerechtelijk arrondissement Brussel.

Artikel 3
De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de sport in het algemeen en de atletiek in het bijzonder.
De vereniging mag hiertoe alle activiteiten ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden en dit doel bevorderen.
Het werkingsterrein van de vereniging omvat de gemeenten Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en Tervuren.

Artikel 4
De vereniging bestaat uit twee afdelingen: een competitie-afdeling en een recreatie-afdeling.
De competitie-afdeling zal alle nodige stappen kunnen ondernemen om atleten aan te sluiten bij de Vlaamse Atletiekliga.

Artikel 5
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk II: leden

Artikel 6
De vereniging bestaat uit werkende en niet-werkende leden, deze laatste zijnde de gewone sportbeoefenaars.

Artikel 7
Het aantal leden is onbeperkt.

Artikel 8
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de werkende leden. Het minimum aantal werkende leden bedraagt vijf.

Artikel 9
Ieder natuurlijke persoon kan zich kandidaat stellen als werkend lid op voorwaarde dat hij of zij wordt voorgedragen door een (ander) werkend lid. De raad van bestuur beslist over de aanvaarding van de kandidatuur. Bij aanvang zijn de werkende leden de oprichters van de vereniging.

Artikel 10
Een werkend lid kan ontslag nemen middels een schriftelijke kennisgeving gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur. Dit ontslag zal uitwerking hebben één maand na dagtekening van deze kennisgeving.
Ingeval dit ontslag echter tot gevolg zou hebben dat het aantal werkende leden van de vereniging daalt onder het minimumaantal bedoeld in artikel 8, dan zal het ontslag pas uitwerking hebben op het ogenblik dat in de vervanging van het ontslagnemend lid is voorzien.

Artikel 11
De rechten en plichten van de werkende en niet-werkende leden van de vereniging worden geregeld door het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd door de raad van bestuur

Artikel 12
Als een werkend lid handelt in strijd met de wet of met de doelstellingen van de vereniging kan de raad van bestuur, op voorstel van minstens één vijfde van de werkende of niet-werkende leden, bij besluit van twee derde van de bestuurders dit lid uitsluiten als werkend lid. Het lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld, heeft het recht om gehoord te worden.

Artikel 13
De door de leden verschuldigde bijdrage bedraagt maximaal 250,00 EUR per jaar.

Hoofdstuk III: raad van bestuur

Artikel 14
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit zes leden.

Artikel 15
De bestuuders worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een termijn van twee jaar. De bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 16
De raad van bestuur heeft inzake het bestuur van de vereniging de meest uitgebreide macht.

Artikel 17
De raad van bestuur kiest onder haar leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze functies zijn onverenigbaar.

Artikel 18
De bestuurders kunnen ten allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ook ontslag nemen middels een schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de raad van bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat in zijn of haar vervanging is voorzien.

Artikel 19
De raad van bestuur wordt naar buiten toe vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris, hierbij gezamenlijk optredend.

Artikel 20
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
De raad kan slechts beslissen indien de meerderheid van de leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Artikel 21
Van de beslissingen worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en bewaard worden in een speciaal register. Dit register wordt bewaard op de zetel van de vereniging waar de werkende leden er inzage kunnen van nemen. De uittreksels die moeten overlegd worden en al de andere akten worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Hoofdstuk IV: algemene vergadering

Artikel 22
De algemen e vergadering wordt minstens éénmaal per jaar bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand januari, voor de eerste maal op 14 januari 2005.

Artikel 23
De voorzitter van de raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen.

Artikel 24
Op schriftelijk verzoek van één vijfde van de werkende leden van de vereniging dient de voorzitter een (bijzondere) algemene vergadering bijeen te roepen, ten laatste één maand na de aanvraag hiertoe.

Artikel 25
Alle werkende leden worden ten minste acht dagen tevoren voor de algemene vergadering opgeroepen. De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd. De werkende leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid. Elk werkend lid kan maximum twee volmachten dragen.

Artikel 26
Op de algemene vergadering heeft ieder werkend lid een gelijk stemrecht en worden de besluiten genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezigen of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin de wet anders bepaalt.

Artikel 27
Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:
– de wijziging van de statuten,
– de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
– de kwijting aan de bestuurders,
– de goedkeuring van de begroting en de rekening,
– de ontbinding van de vereniging

Over de wijziging van de statuten en over de ontbinding van de vereniging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer tenminste twee derde van de werkende leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een besluit inzake de wijziging van de statuten of inzake de ontbinding van de vereniging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.

Wanneer de statutenwijziging echter betrekking heeft op het doel waarvoor de vereniging is opgericht, is op dit punt een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist.

In geval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten met een meerderheid bedoeld in voorgaand werkend lid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.

Deze tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Hoofdstuk V: balans en begroting

Artikel 28
Het boekjaar loopt van 1 november tot 31 oktober.

Artikel 29
Ieder jaar zal de raad van bestuur de rekening van het afgelopen jaar en zijn begroting voor het volgend jaar aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorleggen.

Artikel 30
De algemene vergadering duidt twee rekeningnazichters aan. Bij gebrek aan kandidaten wordt deze taak waargenomen door respectievelijk de voorzitter en secretaris.

Hoofdstuk VI: ontbinding en vereffening

Artikel 31
Bij ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheid en de bestemming die aan het netto-actief van het patrimonium moet worden gegeven. Deze bestemming moet in het voordeel zijn van een gelijkaardige sportvereniging.

Artikel 32
Geen enkel lid kan aanspraak maken op de activa van de vereniging op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt ten allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vereniging, enz.

Hoofdstuk VII: niet voorziene gevallen

Artikel 33
Alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorzien werd, zal geregeld worden volgens de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstgevend oogmerk, de internationale verenigingen zonder winstgevend oogmerk en de stichtingen.

Artikel 34
Alle voorschriften van deze statuten die tegenstrijdig zouden zijn of worden met de wet, dienen ongeldig te worden beschouwd zonder dat daarom onderhavige akte als nietig dient te worden aanzien.