GDPR

Zoniën Athletics Team PRIVACYVERKLARING 2018.09.23

 

Z.A.Team hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Z.A.Team houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Z.A.Team is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Secretariaat Z.A.Team

Hagaard 79

3090 – Overijse

info.

 

AAN WIE IS DEZE PRIVACYVERKLARING GERICHT?

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere contacten, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten.

 

WAARVOOR VERWERKEN WIJ WELKE PERSOONSGEGEVENS?

 

Uw persoonsgegevens worden door Z.A.Team verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven, verslagen en uitnodigingen (via elektronische weg of papieren nieuwsbrief).

Informatie van Z.A.Team die interessant kan zijn voor geïnteresseerden in de activiteiten van Z.A.Team.

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u (en desgevallend van uw partner) vragen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geboortedatum.
 • Privé contactgegevens: telefoonnummer, gsm, e-mailadres.
 • Reactie op onze activiteiten.

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. aanmeldingsformulieren; invul- en contactformulieren op onze website; persoonlijk, telefonisch of elektronisch contact). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

AL DAN NIET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS DOOR U ZELF

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Z.A.Team. Met uitzondering van:

 • Beeldmateriaal (voor eigen publiciteit) Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is niet publiceren van gerichte foto’s van u, en het niet ontvangen van ongevraagde e-mails.

 

VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN – VERWERKERS

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de eigen doelstellingen van Z.A.Team; in casu B.A.V. (Brusselse Atletiekvereniging vzw) en Sporta-federatie.

Wij kunnen wel mails van bevriende gelijksoortige organisaties doorsturen aan ons mailbestand, zonder daarbij de persoonsgegevens vrij te geven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Momenteel heeft Z.A.Team geen verwerkersovereenkomst met derden; behalve met B.A.V. (Brusselse Atletiekvereniging vzw) en Sporta-federatie.

.

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij desgevallend de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht zou zijn.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

BEWAARTERMIJN

Z.A.Team bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Z.A.Team verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan een redelijke termijn na beëindiging van de samenwerking.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Z.A.Team neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. (…inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking…).

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeerden een ‘firewall’.
 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
 • Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy wordt een uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Ook kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kunt u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

U kunt ons ook contacteren via onze website www.zateam.be .

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be

WIJZIGINGEN AAN ONZE PRIVACYVERKLARING

Z.A.Team kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 23 juli 2018. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u die wil raadplegen.